Obchodní podmínky

platné od 14.6.2022

 

 

 

1.POSKYTOVATEL

1.1 PNK-Renting s.r.o., se sídlem Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 086 99 895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 323578, zastoupená Lukášem Krištofem, jednatelem společnosti, (dále jen „POSKYTOVATEL“)

 

2. PŘÍJEMCE SLUŽBY

2.1 Příjemcem služby se pro účely těchto obchodních podmínek, resp. pro uzavření inominátní smlouvy dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku rozumí osoba, která objedná souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním trvalého pobytu na adrese Dandova 2619/13 Praha 193 00, nebo na adrese Žitná 606/29 Praha 110 00 (dále jen „SOUHLAS VLASTNÍKA”) a jež za tímto účelem vyplnila na stránkách pnk-tp.cz objednávkový formulář (dále jen „PŘÍJEMCE SLUŽBY“).

 

3. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

3.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky PŘÍJEMCE SLUŽBY vyplněné a elektronicky odsouhlasené PŘÍJEMCEM SLUŽBY (dále jen „OBJEDNÁVKA“) a tvoří její další obsah a nedílnou přílohu.

 

4. POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1 POSKYTOVATEL se zavazuje do 1 týdne od objednání a uhrazení služby zajistit SOUHLAS VLASTNÍKA k přihlášení trvalého pobytu – na adrese Nemovitosti, tj. na adrese Dandova 2619/13 Praha 193 00, nebo na adrese Žitná 606/29 Praha 110 00.

4.2 POSKYTOVATEL je od měsíce následujícího po dni zápisu změny trvalého pobytu v evidenci obyvatel, současné úhrady částky ve výši stanovené v OBJEDNÁVCE a v případě, že PŘÍJEMCE SLUŽBY zakoupil i službu přebírání korespondence, vázán povinností zajistit příjem běžné korespondence doručené na jméno PŘÍJEMCE SLUŽBY na adresu Dandova 2619/13 Praha 193 00 a její následné skenování a odeslání na e-mailovou adrese PŘÍJEMCE SLUŽBY uvedenou v OBJEDNÁVCE ve sjednané délce. POSKYTOVATEL není povinen převzít jiné, objemné nebo zpoplatněné zásilky, ledaže bylo dohodnuto jinak.

4.3 Za účelem plnění povinností POSKYTOVATELE uvedených v bodě 4.2 uděluje PŘÍJEMCE SLUŽBY POSKYTOVATELI souhlas k otevírání veškerých uzavřených listů, zásilek a písemností řádně doručených na adresu Dandova 2619/13 Praha 193 00, stejně jako s jejich elektronizací.

4.4 PŘÍJEMCE SLUŽBY bere na vědomí, že POSKYTOVATEL, případně třetí strany budou obeznámeny s obsahem veškerých doručovaných listin, a to včetně jakýchkoliv tajemství, která by mohla obsahovat.

4.5 PŘÍJEMCE SLUŽBY dále udílí souhlas k tomu, aby POSKYTOVATEL skartoval veškeré písemnosti poté, co budou elektronicky odeslány PŘÍJEMCI SLUŽBY. Po zániku smluvního vztahu z jakéhokoli důvodu je POSKYTOVATEL oprávněn skartovat či jinak nenávratně zničit veškeré písemnosti či zásilky doručené na adresu Dandova 2619/13 Praha 193 00, aniž je POSKYTOVATEL povinen k jejich předchozímu elektronickému zaslání PŘÍJEMCI SLUŽBY. Touto možností není nijak dotčeno oprávnění POSKYTOVATELE k předchozímu otevření písemností dle bodu 4.3 těchto obchodních podmínek.

 4.6 Rozsah skenování je 10 jednoduchých stran A4 za měsíc, přičemž nejsou skenovány objemné dokumenty – noviny, časopisy, magazíny, letáky, katalogy a podobné. Skenování probíhá 1× za 14 dní, kdy příslušné dokumenty POSKYTOVATEL naskenuje, skeny zašle na e-mail PŘÍJEMCE SLUŽBY uvedený v OBJEDNÁVCE. V případě doručení většího množství pošty POSKYTOVATEL skenování pozastaví a vyzve PŘÍJEMCE SLUŽBY k dohodě na dalších podmínkách. Nedojde-li však nejpozději do 14 dnů ode dne pozastavení služby skenování pošty mezi POSKYTOVATELEM a PŘÍJEMCEM SLUŽBY k dohodě na dalších podmínkách skenování, bude služba skenování zásilek bez nároku na jakoukoli kompenzaci zrušena a nadlimitní doručovaná pošta bude skartována.

4.7 POSKYTOVATEL nenese odpovědnost za případnou ztrátu doručených písemností. V případě ztráty doručených písemností nemá PŘÍJEMCE SLUŽBY nárok na náhradu škody.

 

 

5. POVINNOSTI PŘÍJEMCE SLUŽBY

5.1 PŘÍJEMCE SLUŽBY je povinen uhradit POSKYTOVATELI odměnu za poskytnutí SOUHLASU VLASTNÍKA ve výši specifikované v OBJEDNÁVCE (dále jen „ODMĚNA“). PŘÍJEMCE SLUŽBY je povinen uhradit POSKYTOVATELI ODMĚNU ve lhůtě 10 dnů ode dne vyplnění a odsouhlasení OBJEDNÁVKY. V případě prodlení PŘÍJEMCE SLUŽBY se splněním této jeho povinnosti ruší se automaticky platnost OBJEDNÁVKY, resp. této smlouvy. Případná zúčtovací faktura bude PŘÍJEMCI SLUŽBY zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v OBJEDNÁVCE.

5.2 PŘÍJEMCE SLUŽBY je dále povinen zajistit nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co dojde k odvolání souhlasu POSKYTOVATELE, zápis změny svého trvalého pobytu, tak, aby již nebylo v evidenci obyvatel evidováno na adrese POSKYTOVATELE. V případě prodlení PŘÍJEMCE SLUŽBY se splněním jeho povinnosti dle těchto obchodních podmínek, resp. smlouvy, se PŘÍJEMCE SLUŽBY zavazuje zaplatit POSKYTOVATELI smluvní pokutu ve výši ODMĚNY. Tím není dotčeno právo POSKYTOVATELE na náhradu škody. V případě prodlení PŘÍJEMCE SLUŽBY s uhrazením ODMĚNY se PŘÍJEMCE SLUŽBY zavazuje uhradit POSKYTOVATELI smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové výše splatného dluhu vůči POSKYTOVATELI za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo POSKYTOVATELE na náhradu škody.

5.3 PŘÍJEMCE SLUŽBY je povinen neprodleně POSKYTOVATELE informovat o změnách trvalého nebo jiného pobytu, korespondenční adresy, státního občanství, jakož i dalších kontaktních údajů, e-mailu a telefonu. POSKYTOVATEL neodpovídá za škody způsobené tím, že jej PŘÍJEMCE SLUŽBY o těchto změnách včas neinformoval.

5.4 PŘÍJEMCE SLUŽBY není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osoby.

5.5 PŘÍJEMCE SLUŽBY není oprávněn udělit souhlas k umístění trvalého pobytu na adrese nemovitosti třetím osobám.

5.6 PŘÍJEMCE SLUŽBY je po uplynutí 1 kalendářního roku povinen uhradit roční paušální částku za uvedenou službu ve výši stanovené POSKYTOVATELEM, v opačném případě bude služba přebírání a skenování doručené korespondence bez prodlení ukončena.

 

6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1 PŘÍJEMCE SLUŽBY prohlašuje, že jsou mu známy veškeré povinnosti spojené s přihlášením jeho trvalého pobytu na adrese nemovitosti vůči soudům, orgánům státní správy a samosprávy a třetím osobám. PŘÍJEMCE SLUŽBY současně prohlašuje, že si je vědom veškerých požadavků právního řádu České republiky vztahujícím se k údaji o trvalém pobytu.

6.2 PŘÍJEMCE SLUŽBY prohlašuje a souhlasí s tím, že k jeho tíži jdou veškeré případné škody či právní důsledky plynoucí z volby a umístění jeho trvalého pobytu na adrese nemovitosti. PŘÍJEMCE SLUŽBY nese veškerou odpovědnost za případné škody vzniklé s nepřebíráním korespondence mu adresované ze stran orgánů státní správy, soudů či třetích osob.

6.3 PŘÍJEMCE SLUŽBY prohlašuje, že si je vědom, že není jedinou osobou, jíž byl udělen SOUHLAS VLASTNÍKA s umístěním trvalého pobytu na adrese nemovitosti.

6.4 PŘÍJEMCE SLUŽBY prohlašuje, že si je vědom, že jeho kontaktní údaje mohou být pro účely (nejen) smluvních povinností a souvisejících předpisů poskytnuty třetím osobám např. v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Kontaktní údaje mohou být taktéž poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, soudům, jakož i jiným orgánům veřejné moci, exekutorům, insolvenčním správcům apod.

6.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že všechny movité věci, nacházející se v NEMOVITOSTI, jsou ve výlučném vlastnictví POSKYTOVATELE, vlastníka Nemovitosti či dalších nájemců Nemovitosti, když se tedy v Nemovitosti nenachází žádné věci ve vlastnictví PŘÍJEMCE SLUŽBY.

 

7. Doba trvání smlouvy

7.1 Doba trvání smlouvy je specifikována v OBJEDNÁVCE. Pokud kterákoliv ze stran nesdělí nejpozději do 14 dnů po skončení sjednané doby písemně druhé straně, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím sjednané doby, prodlužuje se doba trvání smlouvy automaticky o dobu, na kterou byla dosud sjednána, a to za dosavadních podmínek. Takto se platnost smlouvy může prodloužit i opakovaně, každé prodloužení však odpovídá nejvýše době trvání smlouvy, na kterou byla sjednána na počátku při jejím uzavření.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 PŘÍJEMCE SLUŽBY je kdykoli a bez uvedení důvodu oprávněn od smlouvy odstoupit. PŘÍJEMCE SLUŽBY bere na vědomí, že důsledkem odstoupení od smlouvy je odvolání SOUHLASU VLASTNÍKA. PŘÍJEMCE SLUŽBY dále bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy nemá nárok na vrácení již zaplacené ODMĚNY.

8.2 POSKYTOVATEL je kdykoli a bez uvedení důvodu oprávněn od smlouvy odstoupit. PŘÍJEMCE SLUŽBY bere na vědomí, že důsledkem odstoupení POSKYTOVATELE od smlouvy je odvolání SOUHLASU VLASTNÍKA.

 

9. Změna obchodních podmínek

9.1 POSKYTOVATEL je oprávněn jednostranně měnit, doplňovat či rušit jednotlivá ujednání těchto obchodních podmínek. POSKYTOVATEL je povinen tuto změnu obchodních podmínek sdělit PŘÍJEMCI SLUŽBY způsobem vyplývajícím ze zavedené obchodní praxe stran, primárně však e- mailem. Tuto změnu musí oznámit nejméně 30 dnů před jejím provedením, přičemž v této lhůtě má PŘÍJEMCE SLUŽBY právo změnu odmítnout a smlouvu mezi ním a POSKYTOVATELEM vypovědět. V případě výpovědi PŘÍJEMCEM SLUŽBY dle tohoto článku není POSKYTOVATEL povinen vrátit PŘÍJEMCI SLUŽBY již zaplacenou ODMĚNU nebo jakoukoliv její část.