Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

1.     POSKYTOVATEL SLUŽBY

PNK-Renting s.r.o.
IČ 086 99 895
se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 323578

 

2.     CHARAKTERISTIKA SLUŽBY A DOBA TRVÁNÍ ZÁVAZKU
Poskytovatel služby objednateli po úhradě poplatku (dle aktuálního ceníku zveřejněného na www.pnk-tp.cz) vydá potvrzení „Souhlas s trvalým pobytem“ na adrese své nemovitosti a  nájemní smlouvu na pronájem trvalého pobytu na dobu  od 1 roku až po dobu 10 let.

 

3.     ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ SLUŽBY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  • Tento formulář je oprávněn vyplnit a odeslat pouze svéprávný občan České republiky starší 18 let.
  • Objednatel vyplněním a odesláním formuláře potvrzuje, že jím vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé.
  • Objednatel vyplněním a odesláním formuláře souhlasí se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu do formuláře vyplnil.
  • Vyplněním a odesláním tohoto formuláře odesílá objednatel poskytovateli služby nabídku (návrh smlouvy). Tato nabídka (návrh smlouvy) je přijata okamžikem doručení tohoto vyplněného formuláře poskytovateli služby (akceptace návrhu smlouvy).

O úspěšném přijetí vyplněného formuláře bude objednateli zasláno potvrzení prostřednictvím emailu a to na emailovou adresu, která byla vyplněna ve formuláři.

 

4.     DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu za službu lze uhradit pouze převodem na účet provozovatele služby. Cena služby je uvedena v ceníku zveřejněném na www.pnk-tp.cz

 

5.     POUČENÍ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

  • Od uzavřené smlouvy má objednatel právo odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy a to bez udání důvodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat poskytovateli služby odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy písemně informovat poskytovatele služby a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem.
  • Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy, Poskytovatel služby mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel.
  • Pokud Objednatel výslovně požádá, aby byla služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá již Objednatel v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy viz níže:

Adresát:                Rážova 470/5, Praha 9, IČ 086 99 895
Věc:                        Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí služby – trvalý pobyt.
Datum objednání služby (uzavření smlouvy): (*)
Jméno a příjmení spotřebitele (objednatele): (*)
Adresa spotřebitele (objednatele): (*)
Podpis spotřebitele (objednatele): (*)
Datum: (*)
(*) Doplňte údaje

 

6.     ROZHODNÉ PRÁVO
Smluvní vztah mezi poskytovatelem služby a objednatelem se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.